En politisk rundvandring på Möllan

En dag på Möllan

En politisk rundvandring

Det var en tidig måndagseftermiddag och regnet hängde i luften när vi steg av tåget på Triangeln för att närma oss Möllan. Majsolens strålar gömde sig bakom det mjölkiga molntäcket när vi promenerade upp mot Möllevångstorget, ett torg som välkomnade oss med den färgstarka frukthandeln. Vi hade anlänt till kanske en av Malmös mest omdiskuterade och mångkulturella platser, i syfte att djupdyka in i Möllans alla politiska budskap. Vi hade bestämt oss för att undersöka hur det politiska klimatet ser ut på Möllan, och hur den politiska rörelsen och de politiska budskapen ter sig.

Politiska flyers och affischer i stadsdelenPolitics

Vi fokuserade på flyers och affischer och redan vid första anblicken möttes vi av sådana med politiska budskap. Det var överhängande vänsterorienterade budskap; allt från feminism, socialism, anarkism och kommunism prydde elskåp och gatuskyltar. Under vår promenad upp till torget blev vi inbjudna till solidarisk matmarknad, informerade om asylstöd och uppmuntrade till att krossa fascismen. Det blev tydligt för oss att den politiska aktiviteten var utbredd och inte enbart begränsad till de etablerade politiska partierna och organisationerna. Det fanns såklart en stor representation av såsom Ung Vänster, Socialdemokraterna, Svenska Kommunistiska Partiet; samtliga var vänsterorienterade. Många lappar såg hemgjorda ut och saknade en organisation i ryggen. De refererade även till enbart en facebooksida. Detta visar på att det finns ett stort utspritt politiskt engagemang, allt ifrån etablerade organisationer till privatpersoner.

Hur röstas det på Möllevången?

Hitta Livsstil

Livsstilskarta från hitta.se efter sökning på Möllevångstorget

Frågan som då väcktes hos oss var varför majoriteten av de politiska budskapen var vänster, socialistiska och kommunistiska? Enligt Hitta.se är det största partiet på Möllevångstorget Socialdemokraterna (31,36%) därefter Vänsterpartiet (19,12%) och Feministiskt Initiativ (17,92%) . Den partipolitiska ställningstagandet i området tyder på vad invånarna värdesätter, med tanke på till exempel Vänsterpartiets och Feministiskt Initiativ tydliga inriktning på feminism. Det går även att påvisa genom de affischer och flyers vi observerade under vår promenad. Ytterligare en intressant aspekt som går att väga in när man studerar den politiska rörelsen, är medelinkomsten i området. Snittinkomsten är enligt Hitta.se 19254 kr i månaden. Det är sen tidigare känt att människors ekonomiska situation har en stor inverkan på hur man sedan röstar. Generellt tenderar låginkomsttagare att rösta mer åt vänster och höginkomsttagare åt höger. Att väljarna tenderar att rösta på detta sätt beror på flera olika faktorer; bland annat sociala och traditionella. Detta är ett antagande som absolut går att ifrågasätta och är inget faktum.

Hur uppfattar vi det politiska klimatet ut på Möllan?

I början av detta blogginlägg ställde vi en frågeställning: Hur ser det politiska klimatet ut på Möllan? Hur ter sig den politiska rörelsen?

Identitetspolitisk synlighet

Vi har tidigare i inlägget besvarat vår första fråga, hur det politiska klimatet ser ut på Möllan och konstaterat att det framförallt är vänsterorienterade budskap. Vad beror då detta på? En förklaring kan vara att boende på Möllan är vänster på den partipolitiska skalan. Majoriteten av de affischer som vi tog del av uttrycker ett identitetspolitiskt budskap, som exempelvis feminism, HBTQ+-rörelsen och kulturell mångfald i positiva termer. Budskap som dessa är i regel hjärtefrågor för unga människor, som har ett stort inflytande i området. Det är dagens klassiska frågor för vänstern och skulle kunna vara en förklaring till varför organisationer på vänsterflanken har så pass stor inverkan på ett område. Många av dessa organisationer och rörelser har sina huvudkontor i områden kring Möllan.

En ung, radikal och ”fattig” stadsbefolkning

En annan förklaring till varför Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Feministiskt Initiativ har ett så pass stort väljarstöd i den här delen av Malmö, kan vara de relativt låga snittinkomsterna. Vi konstaterade tidigare att medelinkomsten ligger på omkring 19000 kronor i månaden. En vedertagen sociologisk tes är att låginkomsttagare ofta är mer vänsterorienterade. En annan intressant aspekt är antalet unga människor som rör sig på Möllan, är högt. Det finns en utbredd kulturscen i form av musik, stand-up och billig öl, som lockar till sig en ung publik. Eftersom det är så många yngre som är aktiva i området, är det nödvändigtvis inte dem som bor där som har satt upp de politiska budskapen. Således förklaras varför snittåldern på de boende är hög, medan de politiska budskapen är med största sannolikhet från ungdomar.

 

Efter våra observationer kom det inte som en chock att affischer och flyers på Möllan uttryckte vänsterorienterade budskap. Under vår timme på Möllan blev vi informerade om den kommunistiska klasskampen ett flertal gånger, till skillnad från Lunds gator där den knappt existerar. Olikheterna tycks vara stora. På Möllan skyltar man stolt med sitt politiska ställningstagande – något som är mycket svårt att missa. På Lunds gator är den mer subtil i kontrast till Möllan där den är en del av kulturen. Det som dock knyter de två geografiska platserna samman är den unga aktiviteten och deras stora politiska engagemang.

Hanna, Mathilda, Astrid

Varför rösta Möllan rött?

Av Hanna Erlinge, Herman Hanö Ivarsson & Kajsa Fridqvist Nimvik

bild 1

Frågeställning: Varför har Möllan blivit en politisk plats och varför ser politiken ut som den gör?

 

Historia

När Möllevångstorget anlades på tidigt 1900-tal, byggdes det många industrier i närheten. I dessa fabriker producerades allt ifrån livsmedel till gummi. Industriarbetarna var tvungna att bo någorlunda nära sin arbetsplats och därför byggdes det även bostadshus på Möllevången. Industriarbetarna gjorde Möllevången till ett rödfärgat politiskt område.

 

Möllevången var det första storskaliga bebyggda området för arbetarklassen i Malmö. Här växte arbetarrörelsen fram i fattigdom och strejker. Området är präglat av deras kamp för rättvisa. Mitt på Möllevångstorget står en staty, Arbetets ära. Statyn skapades av Axel Ebbe och står på torget just för att påminna om områdets förflutna och dess hårda kamp.

 

På grund av områdets förflutna har en tradition skapats. En tradition där första maj-tågen ofta antingen börjar eller slutar på Möllevången. Området är även en populär plats att demonstrera på. Speciellt på torget vid statyn Arbetets ära har demonstrationerna varit otaliga.

 

Bostäder på Möllan

Fastighetsstrukturen i Möllevången är väldigt uppdelad och där finns många små fastighetsägare. De största aktörerna i området är Stena fastigheter och MKB. Utvecklingen för ett område beror till stor del på kompetensen hos fastighetsägarna, det är de som skapar områdets förutsättningar beroende på hur stor vikt de lägger på att renovera och sköta sitt bestånd. På Möllevången finner man idag en del fastigheter som är misskötta.

 

Somliga lägenheter är oerhört trångbodda och utifrån detta kan man konstatera att det är en dålig fastighetsägare som hyr ut lägenheter till de hyresgäster som andra aktörer väljer att inte ta emot. Vidare leder detta till sämre levnadsvillkor för de boende med eftersatt skötsel i samband med kraftiga förslitningar på fastigheterna och stökigare boendemiljöer. Enkätundersökningar, som gjorts i samband med studien Utvecklingen av Möllevången skriven av Sebastian Malmborg och Max Berg, har dock visat att 73% av respondenterna ansåg att den allmänna standarden på området har förbättrats. 63% ansåg samtidigt att det allmänna skicket på fastigheterna belägna inom det avgränsade området hade förbättrats.

 

Trender – vart vill folk bo?

I en artikel från Svenska Dagbladet beskriver Bobo Karlsson hur man i många städer kan se stadsdelar väldigt liknande Möllan uppstå. Han beskriver hur “varje storstad med självaktning” nu har någon sorts sådan här stadsdel. De plockar det bästa från olika tidsepoker och präglas av uppdaterad bland annat neo-punk och neo-hippie. “Med lite grunge blir det genuinare, med lite miljötänk och ekologiskt odlat känns det viktigt, med lite edgy musik och udda design blir det mer personligt.” Efter att vi har varit på Möllan och observerat kan vi konstatera att dessa ord, direkt tagna ur artikeln, onekligen beskriver även Möllan bra. Detta uppstår då värdet på fastigheterna i området sjunker på grund av hög kriminalitet och nedlagda industrier. De människor som då flyttar in i de klassiska arbetarkvarteren är “djärva rockare, gay medelklass och konstnärligt lagda”. På bara några år gentrifieras stadsdelen och förvandlas till heta kvarter med caféer, barer och gallerier. Med detta menas att stadsdelens sociala status höjs.

 

Röstdeltagande & röstresultat

Som man ser på tabellerna så ligger valdeltagarnivån på 77,6% på Möllevången. Samtidigt så ser man också att de röda/rosa partierna fått betydligt mycket mer röster än de andra.

bild2

 

Analys

På de två tabellerna kan man se att Möllan fortfarande är väldigt präglat av röd politik och att valdeltagandet är oerhört högt. Detta kan förklaras på följande sätt.

 

Möllevången var från början en stadsdel byggd för industri. Med industrin kom arbetare och de behövde bostäder. Bostäderna växte

bild3fram runt omkring i området. Detta ledde till att området blev dominerat av arbetarklassen. Under 1900-talet kämpade arbetarklassen för sina rättigheter och området blev präglat av strejker, demonstrationer och annan politisk aktivitet. Idag präglar detta fortfarande Möllan trots att många av industrierna lagts ner. Detta kan bero på att området är relativt nytt, endast 100 år gammalt, samt att senare generationer väljer att bo kvar. Tack vare det starka inflytandet från arbetarklassen har de politiska ideologierna levt kvar i stadsdelen. De gamla industrierna och konstverk påminner de som bor där om områdets förflutna. Den politiska prägeln lever vidare på grund av evenemang så som demonstrationerna 1:a maj. Röda partier har även valt att placera stora delar av sin verksamhet i stadsdelen vilket ser till att Möllevången förblir en politisk plats.

 

Idag kan vi även se att en annan typ av människor flyttar in på Möllan. De är ofta konstnärliga, kreativa och alternativa människor. Att denna typ av människor flyttar in i gamla industriområden är en trend man kan se i många storstäder, till exempel Brooklyn i New York. Det är alltså gamla arbetarkvarter där fastighetspriserna sjunker. De som flyttar dit är ofta då kreativa, alternativa människor. Det är människor som strävar efter att alltid ha nya saker och vara unika, därför väljer de att flytta till ett spännande ställe som Möllan. Detta präglar också politiken, hur den tar sig uttryck och var på den politiska skalan den befinner sig.

 

Idag ser man att bostäderna är relativt små och inte anpassade efter större familjer. Detta gör att allt fler studenter väljer att flytta till Möllan då det är billigt och enkelt. Studenter är ofta mer politiskt aktiva jämfört med till exempel äldre och i en annan form. De är mer radikala, mer benägna att till exempel demonstrera vilket präglar den politiska stämningen på Möllan.

 

Källor

  1. http://www.svd.se/resor/bobo-karlsson-om-hipsterkvarteren-som-lockar-oss-alla_8478202.svd
    2. http://malmo.se/Kultur–fritid/Kultur–noje/Arkiv–historia/Kulturarv-Malmo/L-O/Mollevangen.html
    3.http://rodamalmo.blogspot.se/2011/08/det-roda-mollevangen.html
    4.http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/17252/Utvecklingen%20av%20M%F6llev%E5ngen%20-%20En%20studie%20om%20gentrifiering.pdf?sequence=2

 

Möllan som ett politisk centrum

Möllan – Malmös politiska centrum

En solig dag i April hade vi fått uppgiften att göra en fältobservation i området Möllevången i Malmö. Sekunden vi sätter vår fot på Möllevången känns det som vi lämnat Sverige och Malmö för att stiga in i en mångkulturell bubbla där politiken spirar och det trevligt nog bjuds på vattenmelon. Det första vi ser är en stor vägg med klotter och politiska flyers. Vart vi än går på Möllevången under hela vår vistelse ser vi alltid spår av politiska budskap. Vad man inte får glömma är det stora Möllevångstorget med den exotiska torghandeln och de utbredda fruktstånden.

11037813_816647335057208_6439685616853903956_nDär vi står på torget söker våra ögon efter politiska affischer och olika slags människor som vi kan intervjua. Vi kan inte undgå att känna oss lite malplacé i telefonkiosken där vi överväger vårt nästa drag. Uppgiften vi har framför oss gör att vi inte känner oss ett med torget. Myllret av människor som rör sig åt olika håll med lugna men bestämda steg är en vanlig fredagseftermiddag på Möllevången.

Som en plats för många politiska manifestationer speglar Möllevången, även i vardagen, hur politiken är konstant närvarande i området. Den 8 mars gick en feministisk manifestation genom Malmö, från Gustav Adolfs Torg till slutdestinationen Möllevångstorget. Endast ett av de högerpolitiska partierna deltog i marschen. Den leddes av Vänsterpartiet, men även Miljöpartiet, Feministiskt Initiativ och Socialdemokraterna deltog. Sist gick Folkpartiet. Detta är ett tydligt exempel för det politiska engagemanget som finns i Möllevångsområdet. Före vår fältobservation kollar vi valresultaten för området, som visar en tydlig majoritet röster på Socialdemokraterna, Feministiskt Initiativ, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Valresultaten speglas tydligt i vad vi ser på torget och längs gatorna i form av affischer, posters, klotter, etc.

Skärmklipp 2015-04-24 12.42.34

På många affischer såg vi uppmaningar och slogans för olika saker som partierna vill åstadkomma. Många av dem innehöll också information om olika slags möten och evenemang som skulle ta plats i närheten. De flesta affischer och flyers var sönderrivna och de som inte var det var ganska nyligen uppsatta. En affisch vi såg överallt och som inte hade hunnit förstöras var Vänsterpartiets evenemangsaffisch om en demonstration den 1 maj, med slogan ”Rätt till arbete – tid att leva”.

Ett konkret exempel på det politiska engagemanget i området var ett lokalt café vår lärare Magister Larsson tipsade om. Särskilt toaletten som enligt vad ni ser på bilderna är fylld med politiska stickers.

Detta bildspel kräver JavaScript.

De vi intervjuat som bor i området vittnar om mycket politisk aktivitet i form av manifestationer och demonstrationer, och även de som bara vistas i området märker av den politiska stämningen. Vi intervjuar en butiksinnehavare utanför hans butik som berättar att det alltid är mycket politisk aktivitet i området, men att det var extra mycket runt valet i höstas. Kvinnan på torget tycker den politiska stämningen i området är bra, och studenterna vi pratade med i Folkets Park tycker det är roligt med all rörelse men är själva inte politiskt aktiva. Alla vi intervjuade tycker det politiska engagemanget i området är intressant och spännande.

Av: Amanda, Vilma och Sofie

Feministisk kamp och Jämställdhet på Möllevången

11108955_816647411723867_3653736710963475522_nFeminismen i stadsbilden

En solig fredagsförmiddag tog vi tåget in till Malmö för att besöka den omtalade stadsdelen, Möllan. När vi kom fram till torget möttes vi av många frukt- och grönsaksstånd, flera olika språk och en mångkulturell atmosfär. Men trots alla Möllans frestelser var vi inte där för att avnjuta dem, utan för att observera jämställdhet.

På den korta promenaden från Triangeln till torget möttes vi redan där av feministisk propaganda. I höghusen längs trottoaren på Smedjegatan hängde målade tygstycken i fönstren och på lyktstolparna satt klistermärken som uttryckte att kvinnor ska ta sin rätt. Strax innan övergångsstället till torget stod en skylt från Vänsterpartiet som gjorde reklam för en demonstration.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Genom våra observationer på vägen dit och utifrån valstatistiken till riksdagen i området Möllevången-Folkets Park (http://www.val.se/val/val2014/prelresultat/R/valdistrikt/12/80/0205/index.html) tycktes vi ha fått en bild om att jämställdhet är viktSkärmklipp 2015-04-24 12.42.34igt för populationen på Möllan. Efter några minuters strosande på torget för att insupa denna magiska atmosfär, beslöt vi oss för att fråga några utvalda om jämställdhet, detta viktiga ämne.

Jämställt ska det vara!

Den första personen vi lade märke till var en ung mamma med utländsk härkomst som stod med sin barnvagn och utstrålade självsäkerhet. Vi promenerade fram till henne med raska steg för att ställa frågan: ”Tycker du jämställdhet är viktigt?”. Även fast hon bara svarade ett enkelt ”Ja” förstod man på hennes tonläge och attityd att det var en självklar fråga som egentligen inte behövde ställas. Men trots det starka svaret kände vi att vi behövde ställa följdfrågan ”Varför?”, och då fick vi ett lika kort och koncist svar: ”För att det ska vara det”.

Efter en stunds småpratande med frukt och grönsakssäljarna som bjöd oss på vattenmelon fick vi syn på två finklädda medelåldersmän. De stod i solen ätandes på varsitt äpple. Deras svar på samma fråga vi ställde till den unga mamman löd: ”Vi behöver jämställdhet för att det är viktigt att ta till vara på varje individs potential.” Efter det fina svaret ställde vi en följdfråga om de ansåg att det var jämställt på Möllan. Den ena mannen svarade: ”Jämställdhet är inte något geografiskt utan något på individnivå och klassnivå”.

På torget är det kvinnorna som handlar

Vi tog en liten paus för att köpa goda och billiga jordgubbar. När vi hade handlat och tittade oss omkring upptäckte vi att vår försäljare var den enda kvinnliga försäljaren på Möllevångstorget. Efter den här observationen upptäckte vi att det var mestadels kvinnor som handlade och bara ett fåtal män. Vi kopplade detta till en film vi sett på samhällslektionen ”Husmors filmer våren 1973” med Lasse Berghagen, som handlade om jämställdhet under 1970-talet. Det vi lade märke till på filmen var att majoriteten av de som handlade mat var kvinnor och de enstaka män som befann sig i mataffären var oftast sällskap till kvinnan. Denna observationen såg vi även på Möllevången denna soliga vårdag.

Efter oss i kön stod ett svenskt hipsterpar som vi gick fram till med detsamma och vi bad dem om att få fråga ett par enkla frågor vilket var samma frågor vi frågat de två männen. Svaret vi fick var: ”Ja absolut är det viktigt med jämställdhet eftersom alla är lika mycket värda. Men just nu är det inte jämställt för att kvinnor har inte samma förutsättningar i hemmet eller i arbetslivet, samt för att det finns ekonomiska klyftor mellan män och kvinnor”.

Den sista personen vi valde att fråga var en utländsk man som jobbade i ett av stånden. När vi hade presenterat oss och ställt vår första fråga viftade han bort oss en till en annan man, han ville alltså inte svara. Den andra mannen ryckte på axlarna, sade nej och började istället prata om bussresor. Vi förstod sedan att han arbetade som busschaufför.

Här efter valde vi att avrunda vår observation på Möllan. Vi satte oss på en uteservering och valde precis som alla andra att avnjuta det fina vädret.

Av: Maja, JoAnna och Rebecca S2A

MÖLLAN, EN POLITISK PLATS

11160461_896717893684250_1925269289_nEn solig fredagseftermiddag finner vi oss själva inne i centrala Malmö, stående mitt på Möllevångstorget. Vi ser oss omkring på en plats, där flertalet demonstrationer har ägt rum genom åren. Det är nu flera månader sedan riksdagsvalet ägde rum, men trots detta ser vi, vart vi än vänder oss, affischer, klistermärken och klotter som vill förmedla olika politiska budskap. Människors politiska åsikter syns inte bara på det stora torget, utan är även uttryckta som klotter på toalettväggarna, klistermärken på elskåp och på skatebanan i parken. Det finns ingen oklarhet kring att Möllan som helhet är en mycket politisk engagerad plats, såväl för de yngre som för de äldre. Men hur varierade är de politiska åsikterna hos Möllans invånare? Är alla partier representerade eller är det något speciellt parti som har övertaget?

Eftersom det var fredag och solen välsignande oss med sin närvaro, kryllade det av folk på Möllan, och alla var öppna för nya konversationer. Vi slogs av hur enkelt det var för oss att ställa våra frågor, eftersom alla var väldigt trevliga och gärna pratade om politik. När vi strosade omkring i den gröna parken fick vi syn på ett tjejgäng som satt och solade på en filt och vi bestämde oss för att de skulle bli perfekta som våra första informationskällor. Vi hade innan bara hört rykten om hur Möllan skulle vara, så vi ville gärna diskutera våra åsikter med riktiga Möllan-bor. De tre tjejerna på filten välkomnade oss och gjorde intrycket av att vara väldigt pratglada. Alla tre var överens om att Möllan var en plats där politik var vanligt och de flesta som bodde där var väldigt politiskt engagerade. Det var inget snack om att de trodde att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är starkt överrepresenterade, i alla fall bland deras umgängeskretsar. Men något som vi även tyckte var intressant var när de berättade om hur feminismen växer sig allt starkare och får mer utrymme på Möllans gator. De diskuterade sinsemellan en stund, och kom sedan fram till att Feministiskt Initiativ antagligen skulle öka sitt väljarstöd till valet 2018. När vi frågade om det var något parti som var underrepresenterat, eller till och med inte accepterad, tog det knappt en sekund förrän de utropade i kör, ”Sverigedemokraterna”.

Efter ytterligare ett varv i den soliga parken, fick vi syn på en äldre dam som gick ensam med sin cykel. Vi hade under dagen inte pratat med så mycket äldre människor, utan mest varit fokuserad på de unga invånarna på Möllan. Därför valde vi att bredda vårt perspektiv lite, och höra oss för om den äldre generationens synpunkter. Tillsammans med damen slog vi oss ner på en parkbänk och började prata politik. Hon var väldigt öppen med att hon själv var moderat, men erkände att det kanske inte är det ideella partiet att rösta på om man bor på Möllan. ”Det är många som röster på Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna här omkring, eftersom det bor så många arbetare här. Jag skulle vilja säga att Möllan är väldigt radikalt.” Damen förklarade att hon inte var så insatt i ungdomarnas värld, men att hon varje gång hon gick ut, märkte att ungdomarna gärna diskuterade politik öppet. Det ger en allmän känsla av att politik är ett centralt samtalsämne och har stor betydelse för Möllans invånare. Man är inte rädd för att uttrycka sin politiska åsikt. I alla fall inte om man är vänsterpartist eller socialdemokrat, tillade hon och skrattade skämtsamt till. ”Det är roligt att ungdomarna engagerar sig så mycket i politiken”, avslutade den äldre damen. ”Det ger oss goda förhoppningar om framtiden, de är ju ändå vår framtid.” Dagen på Möllan var både lyckad och lärorik. Efter mycket intryck och en mer nyanserad bild av politiken, gick vi därifrån med en helt ny, politisk syn på Möllan. Det är inte bara en plats där man kan smaka på mat från världens alla hörn, utan även en plats där man kan känna ge sig in i politiska diskussioner och demonstrationer. Bakom alla stånd och barer, som Möllan kanske mest är känt för, kan man även hitta politiska budskap och ståndpunkter där man minst anar det.

av: Bea Persson, Olivia Andersson, My Ekholm S2B

Streetart och politisk klotter

Detta bildspel kräver JavaScript.

Klicka på länkarna så finns de vissa analytiska knep att läsa om Ett lite bildspel på politisk klotter och streetart kring möllan, kan var en utgångspunkt för en analys av Möllevången som en politisk och kulturell plats hur går det använda mina analytiska tips: dramatisering, perspektivering och kontrastering på detta. /Henke

Detta bildspel kräver JavaScript.

Det politiska Möllan

Det Politiska Möllan

Den 28 maj klockan ett klev vi av tåget från Lund för att mötas av ett varmt och soligt Malmö. Vi har fått i uppgift att göra en fältobservation på Möllevången och det vi bestämt oss för att lägga fokus på under vår vistelse är platsens politiska liv.

Politiska budskap överallt som klotter, flyers, affischer och klistermärken

Redan i utk20140511-220722.jpganten av Möllan finns det tydliga politiska markörer i form av affischer och klistermärken som skvallrar om Möllans politiska aktivitet. Under tiden vi närmar oss torget blir det allt mer påtagligt också vilka politiska ideologier som dominerar. Uppmaningar till bland annat kvinnokamp, klasskamp och att delta i antirasistiska manifestationer är uppklistrade på väggar och lyktstolpar.

Givmildhet men små summor pengar i bössan
På vägen möts vi av en ung kille från röda korset med en insamlingsbössa i handen. Han berättar för oss om skillnaden på Möllan och andra delar av Malmö när det kommer till givmildhet. Enligt hans erfarenhet är det fler som är villiga att skänka pengar till Röda Korset på Möllan än i resten av Malmö, dock är summan pengar ofta liten. Killen trodde att detta beror på att det bor många låginkomsttagare i området. Att människor ändå ger en liten summa tror vi skulle kunna bero på den socialistiska andan som finns på Möllan.

Några röster som nyansera bilden av det politiska klimatet
Vi tackar för intervjun och fortsätter mot Möllevångstorget. Väl där slås vi av hur mycket folk, liv och rörelse som omger oss. Något som bidrar mycket till den glada stämningen är den kända torghandeln, där försäljare konverserar med förbipasserande och erbjuder smakprover i form av frukt och grönsaker.
Vi går fram till en äldre man som sitter på en bänk och frågar om vi får ställa några frågor till honom. Han säger att den politiska aktivismen inte tar så mycket plats som affischerna skvallrar om utan att svenskar generellt är ganska försiktiga med att tala högt om politik. Mannen säger att han och hans vänner som också bor på Möllevången i mycket större utsträckning diskuterar politiken i deras hemland Irak.20140511-220521.jpg
Efter att vi talat med mannen beger vi oss till en skivaffär som ligger precis utanför torget. Där berättar tjejen bakom kassan mycket om hur hon upplever det politiska klimatet på Möllan. Hon säger att det är lite av en norm att vara politiskt engagerad- så länge du är vänster. Antirasistiska och feministiska demonstrationer är ganska vanliga, men hon har även märkt en motreaktion på detta. Ofta på barer runt om Möllevångstorget kan man på kvällar höra rasistiska och främlingsfientliga åsikter uttryckas förvånansvärt öppet. Men än så länge är detta överskuggat av annan aktivism. Tjejen i butiken berättar om en grupp som börjat sprida sin propaganda på torget. De har en joker som symbol. De
fördömer dagens politik och uppmuntrar människor att avstå från valet.
När vi åker hem har vi fått våra förutfattade meningar både bekräftade och motbevisade. Det politiska klimatet dras definitivt åt vänster, men här finns också rasistiska åsikter och politiskt oengagemang, precis som på alla platser.

Av: Tinde, Julia och Alice